ЗА НАС

Обединен здравноосигурителен фонд "ОЗОФ Доверие" ЗАД е застрахователно дружество , лицензирано от Комисията за финансов надзор

"ОЗОФ Доверие" ЗАД е Дружество за здравно застраховане, което покрива както обикновените, така и специфичните здравни потребности на всеки застрахован. С помощта на нашия фонд непоносимите в много случаи разходи за лечение се превръщат в поносими текущи застрахователни вноски. Фондът е водещ в сферата на здравното застраховане, като предоставя на своите клиенти медицинско обслужване на съвременно равнище, съизмеримо с високите стандарти в здравеопазването на развитите страни. Фондът гарантира необходимото по качество, обем и срок медицинско обслужване от висококвалифицирани лекари-специалисти, доценти, професори от лечебните заведения на национално и областно ниво.

Предмет на здравното застраховане е оказване на съвременна високоспециализирана диагностично-консултативна болнична помощ и рехабилитация за опазване, възстановяване и подобряване здравето на застрахованите лица, както и възстановяване на разходи за лекарствени средства и медицински изделия.

Здравното застраховане в "ОЗОФ Доверие" ЗАД не Ви лишава от възможността да се лекувате в обществените здравни заведения и да ползувате услугите на задължителното здравно осигуряване.

Здравното застраховане се осъществява след подписване на договор за медицнска застраховка съобразно с чл.4 от общите условия.

Здравните услуги, които Ви предлага "ОЗОФ Доверие" ЗАД са включени в шест вида пакети:

  1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване.
  2. Извънболнична медицинска помощ.
  3. Болнична медицинска помощ.
  4. Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия пре предоставяне на медицинска помощ.
  5. Възстановяване на разходи.
  6. Дентална помощ

Здравните услуги предлагани в пакет "Подобряване на здравето и предпазване от заболяване" дават възможност за широк обем промотивна и профилактична дейност, с която се цели повишаване на здравната култура на застрахованите лица и личния им ангажимент към собственото им здраве, от една страна и ранна диагностика на социално значимите заболявания - артериална хипертония, захарен диабет, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и злокачествени заболявания - от друга страна. Чрез този пакет здравни услуги се откриват и рисковите фактори за тези заболявания и се предлагат на застрахованите лица индивидуални и групови програми за първична профилактика. Пакетът дава възможност за използуване на резултатите от провежданата профилактика за анализ на рисковите фактори на работното място при груповите форми на здравно застраховане. При получаване на покана за профилактичен преглед, Вие трябва да се явите в избрано от Вашия застраховащ лечебно заведение от списъка на Застрахователя в определения съвместно срок. След приключване на всички консултации и изследвания, лекарите, констатирали отклонение в здравословното състояние, назначават допълнителни консултации, изследвания и лечение, когато това е необходимо.

Пакет "Извънболнична медицинска помощ" предлага здравни услуги на ниво специализирана извънболнична медицинска помощ. Чрез него осигурените лица имат възможност за директно ползуване услугите на специалисти от съответните профили на медицината, както и достъп до цялата гама лабораторни и функционални изследвания, включително високоспециализирани медико-диагностични иследвания (скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.), в рамките на пълното ниво на покритие, което предлагаме. Пакетът включва и регламентираните със Закона за здравното осигуряване такси за медицински услуги, заплащани по задлъжителното здравно осигуряване. Нашата цел с този пакет здравни услуги е да скъсим диагностичния процес (предоставяйки го в компетенциите на специализираната извънболнична помощ), да спестим време на осигурените лица и да им предоставим възможност за широк избор на специалисти и лечебни заведения, както по местоживеене, така и на областно и национално ниво на здравната система.

При абонаментно здравно застраховане, застрахованите лица избират свободно лечебно заведение от листата на Застрахователя. При необходимост от медицинска помощ, застрахованото лице се обръща към координатора на избраното лечебно заведение, който е задължен да осигури цялостното обслужване с максимално пестене на време в съответното лечебно заведение. Застрахованото лице може да се обръне и към call center на "ОЗОФ Доверие" ЗАД на телефоните, посочени в здравнозастрахователния талон когато има нужда от съвет или съдействие по всякакъв проблем, предмет на доброволното здравно застраховане. Пред съответното лечебно заведение застрахованият се легитимира със своя здравнозастрахователен талон и лична карта. Застрахованото лице не се нуждае от направление от своя общопрактикуващ лекар за достъп до всяко лечебно заведение от листата на Застрахователя.

Пакет "Болнична медицинска помощ" предоставя възможност за стационарно лечение и санаториална рехабилитация по избор на застрахованото лице, в зависимост от естеството на заболяването, изискващо болнично лечение и независимо от местоживеенето на застрахованото лице. С този пакет, при абонаментно здравно застраховане, се избягва времето за чакане за планова хоспитализация и се предлага право на избор на лекар по време на стационарния престой. В услугите, предлагани в пакета, се включват и регламентираните със Закона за здравноосигуряване такси за болничен престой. При необходимост от болнично лечение, осигуреното лице се обръща към координатора на избраното от него болнично лечебно заведение, който е задължен при неотложен проблем да го настани за лечение веднага, а при планова хоспитализация - до 48-я час от уведомлението. При основното ниво на покритие, застрахованото лице има право на 15 дни болнично лечение. В рамките на 30 дни болнично лечение годишно, при пълен пакет застрахованото лице има право на максимум 10 дни санаториално лечение, назначено от лекар-специалист.

Пакет "Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ" включва дейности по налюдение и грижи за болен, при болнично лечение. Той дава възможност за ползуване на битови услуги по време на стационарно и санаториално лечение, които пакетът за болнична медицинска помощ не покрива (самостоятелна стая, телефон и др.).

Пакет "Възстановяване на разходи" Ви позволява да ползувате предложените в него здравни услуги (медикаменти, диоптрични стъкла и др.) до съответния лимит и, след представяне на необходимите документи, да Ви бъдат възстнановени дължимите суми.

Пакет "Дентална помощ" Ви дава възможност да ползвате стоматологични услуги до определения лимит при избран от Вас стоматолог, след което заплатените суми Ви се възстановяват

Застрахователят гарантира извършването на здравни услуги, потребност от които е възникнала, поради остро заболяване извън територията на постоянното местоживеене.

Подробна информация за това, какво представлява здравната застраховка, можете да получите в централата на ОЗОФ "Доверие" АД в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, ет.5 на тел./факс: 943 48 50; 943 32 20 и 943 49 74. Кандидатът за индивидуално, семейно или групово застраховане трябва да се запознае с Пакетите здравни услуги, Общите условия на застраховката и Тарифата, за да избере желания вид и обем предлагани услуги. Заедно с това ще Ви бъде предоставен списък с лечебни заведения в цялата страна, с които ОЗОФ "Доверие" ЗАД има подписани договори, където по всяко време можете да се обърнете за медицинска помощ.

Изборът на здравни услуги, на лекар и на лечебно заведение се извършва от Застрховащия. Застраховащ може да бъдете Вие, главата на Вашето семейство, Вашият работодател.

След направения избор на пакети здравни услуги, Застраховащият попълва следните документи: При индивидуално, семейно и групово застраховане до 50 лица - декларация за здравното състояние на кандидата. При групово застраховане над 50 лица - образец на списък.

При индивидуално и семейно застраховане.

В срок до пет дни след предаване на декларацията за здравословно състояние, Застрахователят Ви уведомява, че е готов да подпишете застрахователен договор, или да се явите при лекар за преглед и издаване на лекарско удостоверение, ако имате някакво заболяване. Декларацията и лекарското удостоверение са валидни до три месеца от датата на съставянето им.

На основата на попълнената Декларация и заключението на лекаря, извършил прегледа, Застрахователят сключва здравнозастрахователен договор с Вас или прави мотивиран отказ.

Фондът стимулира застрахованите лица с различни отстъпки, които зависят от броя на застрахованите, комбинацията от пакети медицински услуги и продължителността на здравнозастрахователния договор.

При групово застраховане на 50 и повече лица.

Застраховащият изготвя и предава на Застрахователя списък на лицата за застраховане по образец на ОЗОФ "Доверие" АД.

Договорът за медицинска застраховка се сключва в писмена форма на базата на представените документи. Договорът влиза в сила от 00.00 ч. на деня след внасянето на премията. Сключеният здравнозастрахователен договор се получава лично от Застраховащия срещу подпис. Срокът на здравнозастрахователния договор е не по-малък от една година.

От деня на началото на здравнозастрахователния договор на застрахованото лице се връчва срещу подпис здравнозастрахователен талон. Талонът е Вашата легитимация при ползуване на медицински услуги.

Застраховането е лично и правата не могат да бъдат преотстъпвани.

Здравното осигуряване, съгласно Закона , е два вида - здравно застраховане с възстановяване на разходи и абонаментно здравно застраховане. При първия вид, застрахованото лице свободно избира лечебното заведение и лекар, заплаща за оказаната му медицинска помощ и срещу представени документи, съгласно Общите условия, Застрахователят му възстановява разходите до определен лимит. При абонаментното здравно застраховане, осигуреното лице избира лечебно заведение от списъка на Застрахователя. Към всяко лечебно заведение има определен лекар - Координатор, който е ангажиран да организира обслужването в самото лечебно заведение. Застрахованото лице не заплаща никакви суми за оказаната му медицинска помощ в рамките на закупения от него пакет здравни услуги.

В зависимост от обема на предлаганите услуги, всеки от шесте вида пакети се разделя на два типа - основен и пълен.

x