Обща информация

"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

Дружеството е с капитал 6 000 000 лева, разпределени в 60 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две
  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две

Акционери в Дружеството са:

1 "Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 %
2 "Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 %
3 "Телсо" АД, притежаващо 1.57 %

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.


Уведомление за поверителност

Уведомление за застрахователно събитие по застраховка "Заболяване"

Уведомление за застрахователно събитие за подаване Online

НРД 2020 Цени на здравни услуги

Електронна здравна карта

2020-12-09

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за използване на електронна здравна карта през сайта ни. За целта трябва да се регистрирате в клиентския ни портал като потребител. Електронна здравна карта може да бъде представена при ползване на услуги в лечебните заведения.

Важна информация относно COVID-19

2020-05-14

Уважаеми клиенти,
подробности за мерките, които „ОЗОФ-Доверие ЗАД“ АД предприема относно COVID-19 може да намерите ТУК.

WEB заявка

2018-02-23

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за записване на час при специалист през сайта ни. За целта трябва да сте се регистрирали в онлайн системата ни. Инструкции за записване на час може да намерите ТУК.
x