Обща информация

"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

Дружеството е с капитал 6 000 000 лева, разпределени в 60 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две
  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две

Акционери в Дружеството са:

1 "Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 %
2 "Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 %
3 "Телсо" АД, притежаващо 1.57 %

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

Информация относно COVID-19

Заповед № РД-01-648/10.11.2020г.

Заповед № РД-01-262/14.05.2020г.

Уведомление за поверителност

Уведомление за застрахователно събитие по застраховка "Заболяване"

НРД 2020 Цени на здравни услуги

Електронна здравна карта

2020-12-09

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за използване на електронна здравна карта през сайта ни. За целта трябва да се регистрирате в клиентския ни портал като потребител. Електронна здравна карта може да бъде представена при ползване на услуги в лечебните заведения.

Важна информация относно COVID-19

2020-05-14

Уважаеми клиенти,
подробности за мерките, които „ОЗОФ-Доверие ЗАД“ АД предприема относно COVID-19 може да намерите ТУК.

WEB заявка

2018-02-23

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за записване на час при специалист през сайта ни. За целта трябва да сте се регистрирали в онлайн системата ни. Инструкции за записване на час може да намерите ТУК.
x