Пакети Здравни Услуги

Здравни дейности осн. пакет пълен пакет
І. ПАКЕТ "ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ"

1. ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

- Промоция на индивида.

• Регистрация.
• Медико-социална анамнеза.
• Идентификация на рискови фактори: екзогенни (физически, химически, биологични, психологични и др.); ендогенни (пол, възраст, генетична обусловеност и др.).
• Идентификация на вредни навици: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркомании, понижена двигателна активност, нерационално хранене, наднормено тегло и др.
- Промоция на общността.
• Медико-социален статус на общността.
• Рискови фактори.
• Вредни навици.
• Анализ на здравния статус на общността.
• Участие и подкрепа в реализацията на здравната политика и здравната програма на локално ниво.
• Предпазване от влиянието на други вредни фактори.
Профилактични прегледи за лица до 18 години (един път годишно):
Прегледи:
• Педиатър с измерване на АН
• Офталмолог
• Ортопед
• Невролог
Изследвания:
• Антропометрични измервания
• Хематологични изследвания
•• Хемоглобин
•• Еритроцити
•• Левкоцити
•• СУЕ
• Кръвна захар
• Урина
•• Албумин
•• Седимент
• Електрокардиограма
Профилактични прегледи за лица над 18 години (един път годишно)
Прегледи:
• Вътрешни болести с измерване на АН
• Акушер-гинеколог (за жени над 20 години)
• Специалист по избор
Изследвания:
• Хематологични изследвания
•• Хемоглобин
•• Еритроцити
•• Левкоцити
•• СУЕ
•• Кръвна захар
•• Холестерол
•• Триглицериди
• Кръвен билирубин
• Чернодробни ензими (ГОТ, ГПТ)
• Креатинин
• PSA (мъже над 50 години)
• Урина
•• Албумин
•• Захар
•• Жл. пигменти
•• Седимент
• Цитонамазка
• Ехомамография - жени над 20 год.
• Електрокардиограма
Наблюдение на дете от 0 до 3 годишна възраст
Имунизации (извън имунизационния календар на МЗ)
• Срещу грип (веднъж годишно)
Здравни дейности осн. пакет пълен пакет
Първичен преглед
• От специалист - по медицински показания
• От хабилитирани лица
Контролен преглед (вторичен)
• От специалист
• От хабилитирани лица - след насочване от хабилитирано лице
Неотложна медицинска помощ
Съвети и консултации, включително по телефон
• От специалист на ОЗОФ "Доверие" АД
Диспансерно наблюдение на хронично болен
• От специалист
Клинико-лабораторни изследвания (назначени от специалист)
• Хематологични, биохимични, микробиологични, цитологични (с изключение на хормонални изследвания, туморни маркери, имунологични изследвания и вирусологични иследвания)
• Хормонални изследвания, туморни маркери, имунологични изследвания и вирусологични иследвания
Клинико-инструментални изследвания,без контраст (назначени от специалист)
• Функционални, ултразвукови, рентгенови изследвания (с изключение на компютъртомография,ангиография, магнитно-резонансна томография и радиоизотопни изследвания)
• Компютъртомография, ангиография, магнитно-резонанса томография, радиоизотопни изследвания)
Манипулации (назначени от лекар)
• Превръзки, имобилизации, инжекции, пункции, венозна анестезия и др.
• Амбулаторни процедури и хирургически операции
Физиотерапия и рехабилитация (назначена от специалист)
Медицинска експертиза на временна неработоспособност (ЛКК)
Наблюдение на бременност (само на принципа на възстановяване на разходи)
Здравни дейности осн. пакет пълен пакет
Хоспитализация в болнично лечебно заведение
• До 15 дни годишно
• До 30 дни годишно,вкл. санаториално лечение
Клинико-лабораторни изследвания
• С изключение на: хормонални изследвания и туморни маркери
• Включително: хормонални изследвания и туморни маркери
Клинико-инструментални изследвания
• С изключение на: компютъртомография, магнитно-резонансна томография и изотопни изследвания
• Включително: компютъртомография, магнитно-резонансна томография и изотопни изследвания
Хирургически интервенции, без избор на екип
• С изключение на: сърдечни, неврохирургични,ендоскопски операции, интервенционална кардиология и роботизирана хирургия
• Включително: сърдечни, неврохирургични ендоскопски операции, интервенционална кардиология и роботизирана хирургия
Медицински изделия, които НЗОК не заплаща или заплаща частично/вкл. когато се ползват в извънболнични условия/
▪ Възстановява разходи на заплатените от застрахованото лице суми, но не повече от 1 000 лв. за годишен застрахователен период
▪ Възстановява разходи на заплатените от застрахованото лице суми, но не повече от 2 000 лв. за годишен застрахователен период
Избор на лекуващ екип
▪ Възстановява разходи на заплатените от застрахованото лице суми, но не повече от 900 лв. за годишен застрахователен период
Санаториално лечение
▪ До 10 дни годишно /в рамките на 30 дни болничен престой/
Здравни дейности осн. пакет пълен пакет
Настаняване на болен за стационарно лечение (при наличие на условия в съответното лечебно заведение)
• В самостоятелна стая
Индивидуален сестрински /акушерски пост по време на болнично лечение (по медицински показания)
• До 30 дни годишно
Извършване на манипулации в домашни условия
• От медицинска сестра, акушерка, лаборант
• От лекар
Преглед на болен в дома
• От лекар
Храна по избор при стационарно лечение (съобразно диетичния режим)
Транспорт на болен (извън условията на спешност) от дома до лечебно заведение и обратно в границите на и извън населеното място
Здравни дейности осн. пакет пълен пакет
-Лекарствени средства и контрастни вещества, изписани с рецепта (без сумите, възстановявани от НЗОК)
• Възстановяване на 50% от стойността
• Възстановяване на 80% от стойността
-Медицински изделия при извънболнична помощ
-Диоптрични стъкла за очила (две стъкла, без рамка), веднъж годишно или контактни лещи
• Възстановяване на 50% от стойността
• Възстановяване на 80% от стойността
Здравни дейности осн. пакет пълен пакет
-Профилактичен преглед, веднъж годишно
• Възстановяване на разходи 50%
• Възстановяване на разходи 70%
-Терапевтични манипулации
• Възстановяване на разходи 50%
• Възстановяване на разходи 70%
-Хирургични интервенции
• Възстановяване на разходи 50%
• Възстановяване на разходи 70%
-Ортопедична дейност
• Възстановяване на разходи за коронки и мостове и подготовка за поставянето им 70%
-Рентгенови снимки
• Възстановяване на разходи 50%, без панорамни снимки
• Възстановяване на разходи 70%, вкл. панорамни снимки
-Физиотерапия (наз. от специалист)
• Възстановяване на разходи 70%
-Медикаментозно лечение (назначено от стоматолог)
• Възстановяване на разходи 70%
x